โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจฯ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และมีบริษัทย่อย ได้แก่ ทุนภัทร ซึ่งประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจการลงทุน โดยทุนภัทรมีบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ บล.ภัทร และบริษัทย่อยที่ให้บริการธุรกิจจัดการกองทุน ได้แก่ บลจ.ภัทร และ Phatra Asset Management (Cayman) Limited (“Phatra Asset Management (Cayman)”)

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจฯ มีดังนี้

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีบริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และยังถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสถาบันการเงินจำนวน 6 กอง โดยธนาคารถือหุ้นในกองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 ร้อยละ 99.95 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 2 ร้อยละ 99.59 กองทุนรวมเอเชียรีคอฟเวอรี่ 3 ร้อยละ 99.97 กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง ร้อยละ 98.91 กองทุนรวมบางกอกแคปปิตอล ร้อยละ 95.72 และกองทุนรวมแกมม่าแคปปิตอล ร้อยละ 94.03